Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej i strony www Kołobrzeg RE:GENERACJA

Data publikacji aplikacji: 2014-08-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-14

Aplikacja mobilna i strona www jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • multimedia opublikowane przed dniem 2021-05-21;
  • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Juszko, mariusz.juszko@rck.kolobrzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  502-085-375. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

•    Działalność Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta prowadzona jest w pięciu budynkach: Centrum Kultury przy ul. Solnej 1, w Porcie Jachtowym (Marinie) na ul. Warzelniczej 1 - Dział Promocji, w Ratuszu Miejskim przy ul. Armii Krajowej 12 - Dział Wystawienniczy Galeria Sztuki Współczesnej (prawe skrzydło) i Punkt Informacji Turystycznej (lewe skrzydło), Punkt Informacji Turystycznej ul. Dworcowa 1.
•    Budynek Regionalnego Centrum Kultury został już na etapie projektowania dostosowany do wymogów i ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Pochyłe powierzchnie podłogi holu pozwalają na łatwe dotarcie do szatni, toalety i sali widowiskowej oraz do windy, dzięki której można się przemieszczać po piętrach. Na korytarzach i przy wejściach do pomieszczeń nie zastosowano progów, co ułatwia przejazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim i o kulach. Natomiast na sali widowiskowej i sali teatralnej zastosowano odpowiednio szerokie i niskie schody.
•    Dostęp do budynku znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 12 możliwy jest poprzez podjazd, a następnie dostępne są dwa wejścia. Główne wejście prowadzi od ulicy Armii Krajowej, jednakże nie jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchów, gdyż na dziedziniec prowadzą schody, a dokładnie 8 stopni. Drugie wejście usytuowane z tyłu budynku (wejście od Placu Ratuszowego), dostosowane dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchów, prowadzące do windy. Na wejściu nie ma żadnych progów ograniczających dostęp. Wszystkie przyciski oznaczone są w języku Braille’a. Winda zaopatrzona jest w komunikator głosowy.
•    Od strony ul. Armii Krajowej znajdują się 3 wejścia wyposażone w system otwierający drzwi (otwierane na przycisk metalowy, z prawej strony każdych drzwi); drzwi otwierają się do wewnątrz. W lewym skrzydle, obok Punktu Informacji Turystycznej, znajduje się pomieszczenie sanitarne dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Natomiast w prawym skrzydle, gdzie mieści się Galeria Sztuki Współczesnej, brak progów umożliwia swobodny dostęp na wystawy.
•    W Marinie ul. Warzelnicza 1, gdzie swoją siedzibę ma Dział Promocji brak progów umożliwia swobodny dostęp do pomieszczenia. Pomieszczenie znajduje się na jednej kondygnacji – parterze. Brak pomieszczenia sanitarnego dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
•    W Punkcie Informacji Turystycznej na ul. Dworcowej brak progów umożliwia swobodny dostęp do pomieszczeń. Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji – parterze. W budynkach brak jest pomieszczeń sanitarnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

COOKIES - Szanujemy Twoją prywatność. Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści oraz analizowania ruchu na stronie. Pozwala nam to zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej polityce dotyczącej plików cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji Zarządzania plikami.
RODO - Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x